top of page

Stichting Eten+Welzijn werkt, samen met haar deelnemers, aan duurzame resultaten en maakt deze concreet door het actief opzoeken, analyseren en oplossen van knelpunten. De resultaten van de afgeronde Lerende Netwerken  zijn hieronder weergegeven:

Lerend Netwerk Midden-Nederland 2020-2021

 

Veilig, vakbekwaam en cliëntgericht werken

In deze white paper beschrijven we hoe je medewerkers (zorg en facilitair) kan leren hoe zij veilig en vakbekwaam moeten handelen bij de maaltijdmomenten en hoe zij vorm kunnen geven aan individuele benadering.

Tutors: Anton François en Rudi Crabbé, Eten+Welzijn

Actieleernetwerken VWS 2019/2020

Maaltijdorganisatie in Woongroepen

In deze white paper beschrijven we de organisatie van eten en drinken in een woonvorm, die in grote mate wordt bepaald door de complexiteit van de doelgroep in samenhang met de groepsgrootte. De organisatie wordt beschreven vanuit drie invalshoeken, te weten Inrichting, middelen en materialen, Medewerkers en Budget & randvoorwaarden.
Tutor: Anton François, Eten+Welzijn
Expert: Vincent van Harteveld, Tangenborgh

Verpleeghuis met hart voor de wijk

In deze white paper beschrijven we aan de hand van onderlinge uitwisseling van al verworven kennis en opgedane ervaringen plús van nieuwe leerervaringen een ‘leidraad’ voor het maken van een businessplan voor een succesvol en (dus ook) renderend ‘wijkrestaurant’ als onderdeel van de eigen organisatie. Deze white paper werpt licht op de toepassingsmogelijkheden voor verpleeghuizen met ambities om ‘het hart van de wijk’ te worden aan de hand van het Bolk model’ voor ‘Positieve Gezondheid en de Leefomgeving’.

Tutor: Lasca ten Kate, True Taste Ventures
Expert: Frank Aarnoudse, MenuSurplus

Smakelijk eten voor complexe doelgroepen
Binnen verpleeghuizen is eten & drinken over het algemeen ondergeschikt aan zorg. Eten en drinken wordt vaak niet als zorg gezien. Als men bewust aandacht heeft voor eten en drinken komt dit ten goede aan de voedingsbalans van onze bewoners en cliënten en levert het een waardevolle bijdrage aan het welzijn en daardoor de kwaliteit van leven. Binnen dit netwerk is een tool ontwikkeld die alle medewerkers betrokken maakt bij de maaltijd, die bewustwording kan creëren en hulpmiddelen kan bieden bij de uitvoering.

Tutor: Pieter van der Wal, CareFacilitair
Expert: Eric-jan Wissink, Eric-jan de Smaakman

Lerend Netwerk 2019/2020

Verbinding zorg en facilitair in relatie tot eten en welzijn

In deze whitepaper leest u een samenvatting van het idee om de samenwerking tussen zorg en facilitair te verbeteren middels het vormen van een integrale voedingsvisie en het opstellen van een integraal voedingsteam.

Duidelijk is dat zorg, voeding en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De uitdaging is en blijft dit zo goed mogelijk te organiseren en faciliteren.

Tutor: Ivonne Pappot, Eten+Welzijn
Expert: John Hokkeling, Syndle

 

Lerende Netwerken 2018/2019

Visie en strategie rond eten en drinken

Steeds meer zorgorganisaties zijn overtuigd van de waarde van eten en

drinken voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Ervan

overtuigd zijn is één, maar verandering in de organisatie bewerkstelligen

blijkt vaak een hele uitdaging. Ondanks dat eten en welzijn belangrijk

wordt gevonden, krijgen andere thema’s voorrang. In dit lerende netwerk

delen deelnemers inzichten rond visie, beleid, leiderschap en samenwerking

om daadwerkelijk impact te kunnen creëren met eten en drinken in de zorg.

Regievoerder: Monique Willemse, Momoko

Gastvrij gedrag en teamontwikkeling

Dat gastvrijheid en persoonlijke zorg voor bewoners, patiënten en cliënten

in zorginstellingen van groot belang zijn, is evident. Dat het gedrag van

medewerkers hierop van grote invloed is, evenzeer. In dit lerende netwerk

delen deelnemers inzichten en knelpunten rond gedragsverandering op de

werkvloer die aansluit bij de gastvrijheidsvisie van de zorginstelling. Hoe

geef je daar leiding aan en hoe creëer je een omgeving die het gewenste

gedrag ondersteunt?

Regievoerder: Stef Meyer, JRM Food & Facilities

Maatwerk in maaltijden

Door het aanbod van eten en drinken te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep en het individu, kunnen maaltijden wezenlijk bijdragen aan het welbevinden en de gezondheid van zorgconsumenten. In dit lerende netwerk gaan deelnemers met elkaar aan de slag rond maatwerk in de bereiding, het aanbod en het serveren van maaltijden, met speciale aandacht voor het tegengaan van ondervoeding.

Regievoerder: Eric-Jan Wissink en Yvonne Pappot, Fix13 

Lerend Netwerk 2018:

Ondervoeding

Ondervoeding is een belangrijk onderwerp in de zorg en verdient
alle aandacht om bestreden te worden. Het effect van ondervoeding op het

welzijn van mensen en de zorgkosten is immers groot. In deze whitepaper

bundelen we bestaande kennis en initiatieven in één document.

bottom of page